Van ‘Ik heb geen tijd.’ naar de stilte van de ziel.

“Neem altijd de tijd voor de dingen die je gelukkig maken. Wacht niet tot de tijd precies juist zal zijn. Je mist dan zo goed als zeker het juiste moment.”

“ Lach, adem en neem de tijd.” Thich Nhat Hanh

“Tijd nemen voor jezelf is een keuze.”

--

--

www.hildevanbulck.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store