Van ‘Ik heb geen tijd.’ naar de stilte van de ziel.

“Neem altijd de tijd voor de dingen die je gelukkig maken. Wacht niet tot de tijd precies juist zal zijn. Je mist dan zo goed als zeker het juiste moment.”

Voor mij is het echt plezant werken met iemand die zo goed energetisch kan waarnemen als deze cliënte. Het is meer spelen en verbinden dan werken. Het is samen be-leven en uitkijken naar een resultaat dat we op voorhand niet kennen.

“ Lach, adem en neem de tijd.” Thich Nhat Hanh

“Tijd nemen voor jezelf is een keuze.”

Je kiest om wel of niet voldoende te slapen. Je kiest om wel of niet gezond te eten. Je kiest om wel of niet uren naar Netflix te kijken. Je kiest om wel of niet te mediteren. Je kiest om wel of niet lief te hebben. Je kiest. Telkens opnieuw. Voel maar hoe krachtig dit is. Elke keer als jij kiest voor je (levens)prioriteiten, voel je je kracht en je zelfvertrouwen toenemen. De zinvol ingevulde tijd geeft je een tevreden gevoel over jezelf. Van daaruit kun je weer nieuwe en krachtige keuzes maken. Het nieuwe jaar dat zich aandient, is er een schitterende gelegenheid voor, maar eigenlijk hoef je niet zo lang te wachten. Je kunt kiezen vanuit het NU.

--

--

www.hildevanbulck.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store