Judith Lamboo interviewt Hilde Van Bulck in Lichte gesprekken: Leven vanuit je Licht als wegwijzer.

Al-een met het Licht, voelt nooit alleen.

De expansie van het Licht stopt nooit.

Vanuit het hier en nu vertel je een ander verhaal.

--

--

www.hildevanbulck.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store